Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico informámoste que a titularidade do presente sitio web www.olf.gal corresponde a Oscar Valladares Ocampo con NIF n.º 35481616E e domicilio na Rúa do Rego, 6C, 5ºD – Milladoiro, Ames.

O/A usuario/a comprométese a utilizar www.olf.gal e aqueles servizos postos á súa disposición de xeito acorde á Lei e ao disposto nas presentes Condicións de Uso. Todo Usuario que desexe utilizar o presente sitio web, deberá previamente ler e aceptar as presentes Condicións de Uso definidas polo titular do sitio web. En caso de que se permita o seu rexistro como usuario deste sitio vostede comprométese, e é responsable, de que os datos que introduce sexan veraces, e non obedezan a ningún propósito fraudulento ou enganoso quedando prohibido así mesmo a utilización do sitio web para usos comerciais ou publicitarios alleos aos intereses do titular.

Co acto de rexistro vostede comprométese a non utilizar os medios postos á súa disposición por www.olf.gal para:

  • Introducir informacións ilícitas ou contrarias á boa fe e á orde pública, nin que resulten ofensivas para terceiros.
  • Introducir datos persoais propios ou de terceiros de calquera destas categorías: saúde, orixe racial ou étnica, vida sexual, ideoloxía, afiliación sindical, relixión, crenzas, infraccións administrativas ou penais.
  • Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, obsceno, pornográfico, apoloxía do terrorismo ou vulnerante dos dereitos humanos.
  • Introducir contidos difamatorios ou constitutivos de calumnia, ameaza ou coacción.
  • Revelar información privada e/ou confidencial de persoas físicas ou xurídicas.
  • Provocar danos nos sistemas informáticos de www.olf.gal ou de terceiras persoas ou entidades.
  • Introducir virus informáticos, malwaresspywarestroianosvermes ou calquera outro software malicioso susceptible de producir os danos anteriormente mencionados.
  • Acceder e/ou manipular a información doutros usuarios do sistema.

 

O titular desta web declina calquera tipo de responsabilidade en caso de que a utilización do sistema por parte do usuario contraveña as condicións de uso anteriormente expostas. Non se responsabiliza nin se adhire ás opinións e/ou informacións introducidas polos Usuarios. Non obstante o anterior, en caso de que as devanditas informacións sexan introducidas no sitio web por persoal da Compañía, con coñecemento e autorización desta, as devanditas manifestacións entenderanse como realizadas en nome do titular.

Se unha das estipulacións das presentes Condicións de Uso fose declarada nula ou inoperante por un Tribunal, o resto das Condicións manteranse nos termos enunciados. Os Usuarios do sitio web, para a resolución de calquera controversia que puidese xurdir con respecto á validez, execución, cumprimento ou resolución, total ou parcial das presentes Condicións de Uso, sométense, con renuncia expresa ao seu foro propio ou a calquera outro que, se é o caso, puidese corresponderlles, á competencia dos Xulgados e Tribunais da provincia da Coruña.

Con carácter xeral as relacións entre www.olf.gal cos visitantes do sitio web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas. Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Oscar Valladares Ocampo e, polo tanto, sempre que a finalidade da actividade teña un fin comercial ou se persiga algún beneficio económico queda totalmente prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito do titular. Non obstante o anterior, autorízase a libre reprodución, distribución e comunicación pública dos documentos e/ou artigos de opinión incorporados a este sitio web sempre e cando: 1) as devanditas actuacións persigan unha finalidade divulgativa para o público e 2) sexa citada a fonte, neste caso: olf.gal. A excepción anterior non implica que o titular renuncie a exercer as accións civís ou penais que puidesen corresponderlle en caso de que a divulgación dos devanditos contidos sexa acompañada por calquera tipo de falta contra a dignidade ou imaxe da Compañía que exceda o dereito á liberdade de expresión e en xeral en calquera tipo de figura asociada a prácticas de competencia desleal.